Kartor och Mätningstjänster

Ett av Samhällsbyggnadsavdelningens uppdrag är att ajourhålla och tillhandahålla kommunens primärkarta, där den fysiska miljön är karterad i detalj. Kartan ligger till grund för bl.a. bygglov, projektering och detaljplanering. För att ajourhålla kartan så sker kontinuerligt mätning i fält.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information.

Saknas e-legitimation eller om det finns frågor om e-tjänsten går det bra att kontakta Kart- och Gis ansvarig.

Avdelningen kan leverera följande kartor:

 • Nybyggnadskarta som används vid nybyggnad av bostadshus eller vid nyetablering av övrig byggnation. Kartan innehåller ett utdrag från primärkartan med bl.a. byggnader, vägkanter, fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, tekniska anläggningar, detaljplanegränser samt höjdredovisning. För att säkerställa kvalitén på kartan utförs en kontroll i fält. Kartan levereras i skala 1:500 eller 1:1000 och kan leveras i pappersformat eller digitalt.
 • Situationsplan används vid tillbyggnad av befintliga byggnader eller vid uppförande av mindre komplementbyggnader. Situationsplan används också för ansökan av jord- och berg- värme samt vid övriga miljöärenden. Kartan innehåller ett utdrag från registerkartan. Leverans sker i skala 1:500 eller 1:1000 och kan fås i pappersformat eller digitalt.
 • Enkel fastighetskarta är en enkel utskrift över önskad fastighet, kartan kallas ofta för tomtkarta och ger en översiktlig bild på hur önskad fastighet ser ut i registerkartan.
 • Baskarteutdrag innehåller detaljer från kommunens kartdatabas. Kartan innehåller utdrag från primärkartan med bl.a Fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägkanter, järnvägar, nivåkurvor. Baskartan är inte kontrollerad i fält och kan innebära att förändringar skett sen den senaste ajourföringen gjordes.
 • Kartor enligt önskemål: Avdelningen kan ta fram andra sorters kartor enligt önskemål utifrån det som finns i kommunens databas samt från material kunden har med sig.

Mätningstjänster

Avdelningen utför mätning i fält med hjälp av totalstation och GPS med nätverks RTK. Avdelningen kan leverera följande mätningstjänster.

 • Grovutsättning: Byggnadens hörn markeras med stakkäppar före schaktning. Noggrannheten sätts till bättre än 50mm.
 • Finutsättning: Byggnadens liv markeras på uppspikade profiler. Den inre noggrannheten sätts till bättre än 10mm.
 • Lägeskontroll: Kontroll så att bygglovet efterföljs. Avdelningen skriver ett intyg efter kontrollen som lämnas till kommunens bygglovshandläggare.
 • Gränsutvisning: Utvisning av fastighetsgräns med stakkäppar eller markeringsfärg. För att utföra gränsutvisning krävs det att gränsen är fastställd genom tidigare Lantmäteriförrättning.
 • Inmätning vid projektering: Mätning enligt önskemål i samband med olika projekt.
 • Inmätning av grundkarta till detaljplaner: Grundkarta är det kartmaterial som ligger till grund för detaljplaner. För att säkerställa kvalitén så görs kontroller i fält. Kartan levereras digitalt.

Vid återutsättning av gränsmarkering med rör eller andra åtgärder måste beställning göras hos Lantmäteriet.

Kostnader

Vi debiterar enligt följande taxa, beslutad av kommunfullmäktige:

Priserna gäller fr.o.m 1 Januari 2024

Timersättning 933:-/h */***
Kartor
Nybyggnadskarta
Tomtyta <5000m2 8595:-
Tomtyta >5000m28595:- + timersättning
Komplettering av nybyggnadskartaTimersättning
Situationsplan
Situationsplan enbart på pdf, DWG eller på papper301:-**
Situationsplan både pdf och DWG602:-**
Enklare fastighetskarta (översiktskarta)181:-
Baskarteutdrag
Om arealen för önskat område är 0-10 hektar602:- *
Arealer > 10 hektar602:- + 301:-/ha *
Kartor enligt önskemålTimersättning *
Mätning
Utsättning
GrovutsättningTimersättning */****
FinutsättningTimersättning */****
LägeskontrollTimersättning */****
GränsutvisningTimersättning */***
ProjekteringsmätningTimersättning */***

*=moms 25% tillkommer

** = Vid beställning på pdf/papper eller DWG/papper blir kostnaden densamma som för ”Situationsplan enbart på pdf, DWG eller på papper”.

***= minsta debiterbara tid är 1h.

****= minsta debiterbara tid är 2h.

Avgiften faktureras.

Kontakt

Kart- och Gisingenjör
Linnéa Olhans
Telefon: 0241-151 59
E-post: linnea.olhans@gagnef.se

Länkar