Eget omhändertagande av latrin och slam

I Gagnefs kommuns Föreskrifter om hantering av hushållsavfall står att man får kompostera både latrin och avfall från enskild avloppsanläggning på sin egen fastighet, enligt paragraferna nedan:

  • 33 § Latrinavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Anmälan sker till miljö- och byggnadsnämnden.
  • 34 § Avfall från enskild avloppsanläggning får omhändertas på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Anmälan sker till miljö- och byggnadsnämnden.

Latrinkompost

Färdiga latrinkomposter finns att köpa i handeln, men anläggningen är inte mer avancerad än att den händige kan tillverka sin egen kompost.

Latrinkomposten ska vara utförd i tåligt material och ha regntätt lock. Genom öppningar i tak och väggar ska innehållet kunna syresättas. Den ska vara tät så att varken fåglar, råttor eller flugor kan ta sig in. Det är förstås också viktigt att innehållet inte kan läcka ut. Botten måste därför vara tät och tätningen ska fortsätta minst 20 cm upp på sidoväggarna.

Varje kompostbehållare ska rymma ca 500- 1000 liter, beroende på hur mycket den kommer att användas. För permanentbostäder ska kompostanläggningen bestå av två behållare om ungefär 1000 l vardera. För ett fritidshus räcker det i regel med 2 x 500 l. Facken ska sedan användas växelvis.

Om man separerar urinen, och omhändertar den som växtnäring, kan kompostbehållarnas volym minskas väsentligt. Genom att separera urinen får man dessutom en mer lättskött kompost som ger ifrån sig mindre kväve. Om man däremot vill samkompostera latrin och hushållsavfall ska man välja rymligare behållare, eller fler kärl.

Att tänka på vid latrinkompostering

Toalettavfallet måste varvas med material som suger upp vätska, till exempel torvmull, löv eller annat trädgårdsavfall. Detta gäller framförallt om urin tillförs komposten. Innan man börjar fylla på med latrin ska ett lager på minst 2 dm läggas i botten på behållaren.

När behållaren är fylld till två tredjedelar ska den ställas undan. Komposten lagras sedan i minst 6 månader, räknat från sista påfyllningen, innan mullen kan användas. Under tiden fylls den andra behållaren. Genom komposteringen förstörs de sjukdomsalstrande bakterier och virus som kan finnas i latrinen.

Man bör inte blanda ner kalk i komposten eftersom det hämmar processen!

Komposten behöver däremot syre. Även om behållarens väggar och tak har ventilationsspringor bör man blanda om kompostinnehållet då och då.

När komposten fungerar som den ska bildas ingen obehaglig lukt och den orsakar ingen ansamling av skadedjur. Om komposten inte är i jämvikt, eller t ex flugor kan ta sig in i den, kan emellertid de här problemen uppstå.

Inom tätbebyggda områden bör man därför alltid placera komposten så långt som möjligt från grannfastigheterna.

En latrinkompost ska alltid skötas så att den inte orsakar några olägenheter för grannarna.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se