Övriga familjerättsliga ärenden

Övriga ärenden som kan förekomma på familjerätten:

Yttrande om barns namnbyte

Om en av er vårdnadshavare, eller båda, hos domstol ansöker om namnbyte hos Skatteverket för ert underåriga barn kan domstolen begära in ett yttrande från familjerätten. Vid en ansökan om namnbyte ska domstolen prova om barnets namnbyte är förenligt med barnets bästa.

Yttrande vid passansökan

Om föräldrarna har gemensam vårdnad krävs vanligtvis ett medgivande från er båda för att en passansökan hos Polisen ska godkännas. Om en förälder motsätter sig en passansökan bör pass komma ifråga endast under speciella tillfällen. 

Synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln:

  • En förälder vistas i ett annat land och det är uppenbart att föräldern skulle lämna sitt medgivande till passansökan.
  • Barnet är placerat i ett familjehem och den naturliga kontakten med de biologiska föräldrarna är bruten.

Om ett pass ska utfärdas utan vårdnadshavarens medgivande bör passmyndigheten begära ett yttrande av socialnämnden. Det är dock inte obligatoriskt.

Underrättelse vid äktenskapsskillnad

Ansökan om skilsmässa tillsänds tingsrätten. Information om att ansökan om skilsmässa inkommit till domstolen tillsänds socialnämnden. Information om möjlighet till samarbetssamtal tillsänds föräldrarna.

Har ni i samband med begäran om äktenskapsskillnad även begärt ändring i vårdnadsfrågan för ert barn kan socialnämnden ha skyldighet att lämna upplysningar till domstolen. 

Kontakt

Familjerättssekreterare
Sofie Pettersson
Telefon: 0241-152 53
E-post: sofie.pettersson@gagnef.se