Ras och skred

I kommunen har vi två större vattendrag, våra fina Väster- och Österdalälven som förenar sig i Djurås. Dessa älvar har genom årtusenden skurit sig djupare ner i marken och på sina platser skapat mäktiga älvbrinkar som ibland bildar en dramatisk inramning av älven. Tyvärr medför dessa branter också en risk.

Risk för skred och ras föreligger när större förändringar av marknivåerna görs. Detta kan uppstå till följd av naturlig erosion eller schaktning, dåligt utförd spontning eller felaktig dränering i kombination med förekomst av sedimenterade jordarter. Erosion kan även uppstå till följd av strömmande vatten eller utmed stränder där vågrörelser urholkar strandbrinken. Vanligt förekommande områden med risk för skred och ras är utefter vattendrag och en del sjöstränder, särskilt när vattnet drar sig tillbaka efter en tid av högt vattenstånd eller översvämning på grund av att jorden då är vattenmättad och instabil.

Skredriskkartering

Skredriskkartering är gjord längs Väster- och Österdalälven och efter att de båda älvarna strömmat samman till Dalälven. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort en fördjupad studie utifrån den nationella laserscanningen för att precisera översvämningsriskerna i sjöar och vattendrag, vilket redovisas i ett kartunderlag med olika nivåer av översvämningsrisker och risker för ras och skred. För att begränsa strömmande vattens erosion på älvbrinkarna är flera åtgärder med erosionsskydd redan genomförda och i närtid finns planer på att åtgärda ytterligare sträckor.

Erfarenheter och bedömningar av pågående klimatförändringar pekar på att oväder med extrem nederbörd kan bli allt vanligare, vilket leder till översvämningar längs sjöar och vattendrag. Om det regnar kraftigt kan även svackor (lågpunkter) i terrängen utan anknytning till vattendrag bli översvämmade. Risken för dessa översvämningar kommer bedömt att öka. Detta gäller även riskerna för ras, skred och stranderosion i samband med höga flöden och vattenstånd.

Bygga och bo

Vid planering av bebyggelse längs Dalälven bör hänsyn tas till risken för ras, även om åtgärder vidtagits för att begränsa/förhindra erosion till följd av strömmande vatten. Det görs i kommunens detaljplanearbete.

SGU Kartvisare – Förutsättningar för jordskred

SGU Kartvisare