Gagnefs kommun ställer om gräsmattor till ängar för att främja biologisk mångfald

En äng med blommor i förgrunden och ett hus.

Under sommaren påbörjar Gagnefs kommun, arbetet med att ställa om vissa gräsmattor till ängar. Initiativet kommer utifrån ett medborgarförslag som kommunfullmäktige ställt sig positiv till. Syftet är att gynna den biologiska mångfalden av växter och pollinatörer.

– Ängar tillhör våra mest artrika miljöer medan gräsmattor är bland de mest artfattiga. Därför har vi valt ut ett antal gräsytor att göra om till ängar, där växterna får utvecklas, blomma och ge nektar till fjärilar, humlor och bin, säger Pia Söderström.  

Urvalet för de gräsmattor som kommer att ställas om till ängar under 2024 är:

  • Platser där jorden inte är näringsrik, vilket ger större möjlighet till mångfald av olika blommande örter.
  • Gräsmattor som inte används för idrott, lek eller rekreation.
  • Ytor som är möjliga att slå på ett effektivt sätt.

– I många gräsmattor växer vanliga arter som vitklöver, prästkragar, fibblor och maskrosor. De ger värdefull nektar och pollen till fjärilar, bin och humlor. Med långsiktig ängsskötsel gynnas den biologiska mångfalden med många olika arter av växter och pollinatörer, förklarar Pia Söderström. 

I stället för regelbunden gräsklippning kommer ängsytorna att slås en gång per år, i slutet av sommaren. Då har de flesta växter blommat och satt frö.

– En nackdel med att slå väldigt sent är att mer näring blir kvar i ängen, vilket gynnar konkurrensstarka arter som bredbladiga gräs, hundkex och högvuxna tistlar. Slåtter från mitten av juli till slutet av augusti är ett bra riktmärke, säger Henric Larsson, gatuingenjör, Gagnefs kommun. 

Minst lika viktigt som att slå av vegetationen är att forsla bort den. Om växtmaterialet lämnas kvar kvävs de småvuxna arterna, och de konkurrensstarka tar över på grund av den kvarvarande näringen.

– För att underlätta rörelse och motion intill ängsytorna kommer vissa stigar och kantzoner att klippas regelbundet. På detta sätt skapas varierade områden som är till nytta både för biologisk mångfald och för rekreation, avslutar Henric Larsson. 

Efter att utvärderat verksamheten är avsikten att utöka med fler ängsytor.