Ny lag ger kommunerna ansvar för brotts­före­byggande arbete – Gagnefs kommun har redan kommit långt

Tre personer samtalar utomhus

Den 1 juli 2023 införs en ny lag som innebär att Sveriges kommuner har ett ansvar för den lokala samordningen av det brottsförebyggande arbetet. 

Lagen förstärker vikten av brottsförebyggande arbete och de insatser och åtgärder som vi i vår kommun sedan tidigare genomför. Vi har redan idag ett nära samarbete med Polisen, Räddningstjänsten Dala Mitt och andra myndigheter, organisationer, företag och medborgare för att skapa ett tryggare kommun, säger Katharina Mansfeld, tillförordnad kommunchef. 

Den nya lagen innebär att kommunerna har ansvaret att verka för att överenskommelser om samverkan med relevanta aktörer. Alla kommuner ska därför ta fram en lägesbild som beskriver brottsligheten och dess konsekvenser inom kommunens geografiska område.  

Gagnefs kommun i topp bland länets kommuner

Gagnefs kommun har sedan tidigare ett framgångsrikt arbete med flera brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Det syns, inte minst på de mätningar som genomförs av bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och kommunens medborgarundersökning.

I mätningen Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet 2022 (SKR och MSB) placerade sig Gagnefs kommun i topp bland länets kommuner och på plats 18 av landets 290 kommuner.

Vår kommun har sedan tidigare en god kunskap om den brottslighet som sker i kommunen. Kommunen har ett brottsförebyggande råd där kommunens politiker och förvaltningar är representerade tillsamman med polis och räddningstjänst. Att kommunen ska fortsätta vara en trygg kommun att leva, bo och verka i är högt prioriterat hos såväl politiken som kommunens tjänstesektor, säger Rosa Flank, samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Gagnefs kommun. 

Medborgarna har en viktig roll

Gagnefs kommun har många Grannsamverkansområden, ett koncept för att förhindra brott i bostadsområden. Invånare som tar initiativ och med hjälp av polis och kommunen startar upp ett Grannsamverkansområde. Kommunens lokala bostadsbolag har infört Huskurage för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Ett medborgarlöfte och samverkansöverenskommelse med polisen om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder finns också sedan tidigare undertecknat. Kommunen genomför även informationskampanjer till medborgarna via sociala medier.

Ett brottsförebyggande arbete involverar många olika aktörer, inte minst medborgarna och det kan ibland vara utmanande få alla att förstå sin roll. Vi i kommunen kan göra mycket men inte allt. Här måste vi tillsammans med medborgarna arbeta vidare så att vi fortsätter vara en av landets tryggaste kommuner, avslutar Rosa Flank. 

Mer information

Brottsförebyggande i Gagnefs kommun

Polisen och Gagnefs kommun arbetar för att minska antal brott i parrelationer och för att upptäcka fler alkohol- och drogpåverkade i trafiken 3 maj, 2023

Lägst andel anmälda brott i Dalarna och nummer sex i hela landet 23 januari, 2023

Gagnefs kommun uppmärksammar våldsförebyggande arbete och kampanjen ”En vecka fri från våld” 21 november, 2022

Metod för att få fler att agera mot våld i hemmet 12 augusti, 2022

Tillsammans ökar vi trafiksäkerheten i Gagnefs kommun 7 augusti, 2022

Trafikvett räddar liv 7 augusti, 2022