Gagnefs kommun beviljas medel för brottsförebyggande åtgärder

Brottsförebygganderådet (BRÅ) har beviljat Gagnefs kommun 190 000 kronor för att stärka och och främja kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder.

– Nu har vi möjlighet att ta ytterligare ett steg i vårt brottsförebyggande arbete. Tillsammans med polisen kommer vi bland annat inleda ett mer kontinuerligt samarbete med näringslivet i kommunen. Vi vill att våra företagare ska involveras mer i det brottsförebyggande arbetet, säger Rosa Flank, samordnare för det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

De beviljade medlen kommer även att fokusera på kompetenshöjande samverkansinsatser inom skola, socialtjänst och fritidsverksamhet för barn och unga. 

– Vi behöver ökad kunskap om och mer samsyn kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i alla kommunens verksamheter. En förståelse för våra olika roller men också en ökad kunskap kring hur vi kan samverka inom ramen för våra olika lagkrav, säger Rosa. 

Brottsförebygganderådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.