Förbränningsanläggning

Medelstora förbränningsanläggningar har en registreringsplikt, skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs. 

Utsläppsmätningar 

Mätningar av miljöfarliga ämnen i utsläpp till luft ska göras regelbundet. Tidsintervallen för mätningarna varierar beroende på förbränningsanläggningens storlek. Verksamhetsutövaren ska även dokumentera och hantera mätresultat från kontroller av utsläpp på ett sådant sätt att miljö- och byggnadsnämnden, som är tillsynsmyndigheten, kan kontrollera att begränsningsvärdena följs. 

Informera miljö- och byggnadsnämnden 

Verksamhetsutövaren ska utan onödigt dröjsmål informera tillsynsmyndigheten om en planerad ändring av en medelstor förbränningsanläggning, om ändringen kan ha betydelse för de begränsningsvärden som gäller för anläggningen. 

Verksamhetsutövaren ska även snarast möjligt informera om ett begränsningsvärde inte följs. Verksamhetsutövaren ska samtidigt kunna redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att begränsningsvärdet ska kunna följas. 

Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken 

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de, utöver registrering enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), även kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. 

Tillståndsplikt gäller för anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. 

Anmälningsplikt gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 

  1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
  1. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

Om din verksamhet planerar att ta en medelstor förbränningsanläggning i drift ska den registreras hos tillsynsmyndigheten.

Äldre förbränningsanläggningar, det vill säga de som tagits i drift före den 20 december 2018 kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

  • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2024.
  • Förbränningsanläggningar med lägre effekt än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029.

Vad räknas som medelstor förbränningsanläggning?

För att anläggningen ska räknas som medelstor ska den ha en anläggningseffekt mellan 1 och 50 megawatt (MW). Mer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du hos Naturvårdsverket.

Medelstora förbränningsanläggningar på Naturvårdsverkets webbplats