Pågående planarbete

Planprogram till detaljplan Stora Skogen och centrumutveckling.

Gagnefs kommun erbjuder allmänheten möjlighet att granska Planprogram Stora Skogen och centrumutveckling under perioden 15 januari– 4 mars 2024.

Planprogrammet berör fastigheterna Skogen 3:35, Skogen 11:7, Skogen 29:1 och Djurås 3:15

Planprogram Stora Skogen och centrumutveckling är inte juridiskt bindande utan anger vilka förutsättningar som finns för att utveckla ett område för bostäder samt kommersiell- och samhällsservice. Planprogrammet används som beslutsunderlag för detaljplanen.

Flygfoto över byggnader och skog med ett inramat område

Stora Skogen kommer när det är utbyggt att vara en välkomnande och levande del av Djurås tätort. Här bor då ungefär 600 personer med 5 minuters gång-och cykelavstånd till offentlig och kommersiell service och till resecentrum, 5-minutersbyn.

Bebyggelsen består av allt från friliggande enfamiljshus och radhus till mindre flerbostadshus och med blandade upplåtelseformer. Närheten till naturen är påtaglig och bebyggelsen upplevs som varsamt inplacerad i landskapet. I området finns en förskola och skolskogen ligger bara några minuters promenad bort.

Området mellan järnvägen och E16 har utvecklats till Djurås centrumkärna med flera butiker, matställen och offentliga verksamheter. Vid den södra rondellen finns en ny byggnad med vägkrog och laddstationer.

Vad är ett planprogram?

Planprogrammet är som ett samlingsdokument som utreder ett områdes förutsättningar, möjligheter och dess vision för planläggning. Planprogram görs ofta för ett större eller komplext område där flera detaljplaner kan komma att behövas eller där planeringen bedöms kräva särskilda åtgärder. Programmet ska ge ett helhetsgrepp över området där en struktur för bebyggelseområden, vägnät, rekreation, grönytor etcetera presenteras.

Planprogrammet ställs ut för samråd med myndigheter, sakägare och allmänhet för att få in synpunkter på förslaget innan det sedan antas i kommunfullmäktige. Synpunkter som inkommit under samråd kan sedan vara till stor nytta vid vidare detaljplanearbete.

När detaljplanearbete inleds verkar planprogrammet som ett vägledande visionsdokument. Dokumentet blir antaget men fastställs inte och är därmed ingen bindande handling som inte kan överklagas. Överklagande är möjligt först i detaljplaneskedet.

Planprogrammet handläggs enligt Plan-och bygglagen (2010:900).

Kontakt

Samhällsplanerare
Eric Larsson
0241-15158
eric.larsson@gagnef.se

Planingenjör
Emma Sundin
0241-15152
emma.sundin@gagnef.se