Översiktsplan 2040

En ny översiktsplan håller på att tas fram. Den beräknas antas år 2022.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga samhällsutvecklingen. I översiktsplanen ges vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen finns redovisningar om hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program, av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.
Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för bostadsbyggnation i form av bygglov och detaljplaner. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens vilja med utvecklingen.

Planen kommer att bestå av en kommuntäckande del med fördjupningsdelar för alla 8 tätorter samt en strategisk miljöbedömning. Utöver själva planförslaget kommer även ett tillägg till översiktsplanen finnas med en plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge en s.k. LIS-plan. 

Processen med att ta fram en ÖP involverar många aktörer. De kan delas in i
4 ben som processen bygger på: politiker, medborgare, staten och tjänstepersoner.

Nedan beskrivs aktörernas roller mer utförligt.

Politiken

Översiktsplanen är ett politiskt styrt arbete. Antagande av översiktsplaner görs av kommunfullmäktige, uppdragsgivare är kommunstyreslen och styrgrupp för arbetet är kommunstyrelsen allmänna utskott.

Under våren 2020 så arbetade politikerna i kommunstyrelsen fram ett antal strategiska vägval för översiktsplanearbetet. Dessa vägval är utgångspunkten för planförslaget, miljöbedömningen samt LIS-planen. 

Antagna politiska strategiska vägval

Medborgare

En första dialog hölls med medborgare i respektive ort under våren 2019. När det finns dett färdigt planförslag så kommer det att presenteras under samrådsskedet för varje ort med målet att få in synpunkter på förslaget.

Sammanfattning av de synpunkter som kommit in under medborgardialogen våren 2019 hittar du genom att klicka på respektive ortsnamn.

Björbo

Bäsna

Dala-Floda

Djurmo

Djurås

Gagnef

Mockfjärd

Sifferbo

Tjänstepersoner

En arbetsgrupp är tillsatt som består av tjänstepersoner från kommunens alla verksamhetsområden. Gruppen arbetar tillsammans för att skapa kartor som beskriver var kommunen ska bygga och var kommunens mark och vatten ska bevaras. Målet är att föreslå områden som passar för olika typer av bebyggelse såsom industri, bostäder och service samtidigt som viktiga områden för öppen mark samt rekreations- och naturvärden bevaras. Kartorna beskrivs med text och bilder och tas fram för samtliga 8 orter samt för kommunen som helhet.Gruppen är kärnan i ÖP-arbetet. Var och en har sin kompetens och erfarenhet och tillsammans kan kreativa och nya lösningar växa fram i workshops som sker under 2020 tom 2021.

Arbetsgruppens deltagare:

 • Barn och utbildningsrepresentant
 • Beredskaps- och säkerhetssamordnare
 • Byggnadsinspektör
 • Driftchef
 • Gatuingenjör
 • Kart- och GIS-ingenjör
 • Kollektivtrafiksamordnare
 • Kommunchef
 • Kultur och fritidsrepresentant
 • Markingenjör
 • Miljöinspektör
 • Miljö- och byggchef/naturvårdsansvarig
 • Näringslivssamordnare
 • Samhällsbyggnadschef
 • Samhällsplanerare
 • Stöd, vård och omsorgsrepresentant
 • Strategisk samhällsplanerare – gruppens samordnare

Staten

Länsstyrelsen har flera uppdrag i samrådsskedet av kommunernas översiktsplanering. De ska bland annat ge stöd och råd till kommunerna om allmänna intressen och tillämpningen av PBL, tillhandahålla planeringsunderlag, samordna statens intressen och verka för att vissa specifika frågor beaktas i översiktsplaneringen samt medverkar vid avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivningen.

Läs mer om Länsstyrelsens roll här.

Konsulter

Översiktsplanearbetet är omfattande och många olika roller behövs för att genomföra arbetet. Gagnefs kommun har valt att ta in oberoende experter för att följa processen och kunna påverka planförslaget och markanvändningskartorna för att uppfylla miljö- och hållbarhetsmål.

En konsult tar fram ett tillägg till ÖP 2040 med en LIS-plan. LIS-planen kommer gå ut på samråd tillsammans med ÖP 2040 under 2021.

En annan konsult tar fram en strategisk miljöbedömning (SMB). SMBn kommer bl. a. att innefatta en hållbarhetsworkshop med arbetsgruppen, en miljökonsekvensbeskrivning och förlag på justeringar av planförslaget utifrån ett miljöperspektiv.

Läs mer om miljöbedömning av översiktsplaner och SMB här.

Kontakt

Strategisk samhällsplanerare
Kia Visén
Telefon: 0241 – 25127
E-post: registrator@gagnef.se