Engagerade medborgare tycker till om kommunens strandnäraområden och Djurås utveckling

En person sitter på en bänk vid vatten.

Ett stort engagemang bland våra medborgare visades när förslaget på översiktsplan (FÖP) över Djurås tätort och plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan) skickades ut för granskning. 

Under perioden 2 juni – 7 augusti 2023 har allmänheten bjudits in, för att granska förslag på hur mark- och vattenområden och den byggda miljön i Djurås samt kommunens strandområden kan användas, utvecklas och bevaras fram till år 2040. 

En person

– Det har inkommit flera synpunkter från privatpersoner och vi håller just nu på att sammanställa dessa. Flertalet av de synpunkter som vi i dagsläget hunnit sammanställa avser bebyggelse på jordbruks- och åkermark. I våra tätorter påpekar även vägföreningarna att vägnätet riskerar att inte klara en större belastning än idag och att åtgärder kommer behövas för att förstärka och säkra vägarnas framkomlighet vid eventuell ny bebyggelse, säger kommunarkitekt Kia Visén. 

Planerna anger inriktning för den långsiktiga samhällsutvecklingen och en vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas för en hållbar utveckling. De är inte juridiskt bindande utan visar kommunens vilja och är vägledande rekommendationer för planeringen i kommunen och för bostadsbyggnation för till exempel bygglov.

– Det är viktigt att våra medborgare får insyn och möjlighet att påverka och förbättra förslaget. De inkomna synpunkterna ska nu sammanställas och bemötas. Synpunkter och yttranden kommer sedan att ligga till grund för det slutliga förslaget som beslutas i kommunfullmäktige, avslutar Kia Visén.