Historiskt stor investering i Gagnefs kommun 

Illustration på husbyggnader

Under fredagen den 24 mars fattade kommunstyrelsen i Gagnefs kommun beslut om att gå vidare till kommunfullmäktige med genomförandeplan för ny- och ombyggnation av skolor i Djurås, Bäsna och Gagnefs kyrkby. 

Efter ett positivt besked vid kommunstyrelsen har nu kommunfullmäktige ett beslut om genomförandet av byggnadsentreprenader för tre skolor ta ställning till vid sammanträdet den 24 april.  

– Vi står inför en spännande utvecklingsfas för hela Gagnefs kommun och det här är det största enskilda investeringsbeslutet i vår kommun någonsin. Behovet av upprustning och utökning av våra skollokaler är stort, därför är det här ett viktigt och nödvändigt beslut att fatta, säger Fredrik Jarl kommunstyrelsens ordförande. 

– Det är ett mycket glädjande beslut. Det här är ett viktigt led i vår satsning på en förskola och skola med hög standard. Detta skapar bra möjligheter till utvecklingen av vår skolverksamhet och förutsättningar till bra studieprestationer och social samvaro, säger Jan Wiklund, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

– Äntligen. Nu kan vi uppfylla vår skolas framtida behov. Vi har i samverkan med elever, skolpersonal, sakkunnig pedagog, byggprojektledare och arkitekter arbetat fram framtidens skola där pedagogik, gestaltning och utformning varit de tyngsta punkterna. Nu ser vi verkligen fram emot att fortsätta denna process, säger skolchef Håkan Elfving.  

Summan för de föreslagna åtgärderna uppgår till 420 miljoner kronor under de kommande tre åren som byggnationerna pågår.  

– En ny- och ombyggnation är avgörande för arbetsmiljön för såväl kommunens barn och elever som vår skolpersonal. För att möta dagens och framtidens krav på pedagogisk verksamhet och bevara, öka barnens och elevernas lärande, hälsa och trivsel samt ge personalen goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag är en bra fysisk lärmiljö ett måste, fortsätter Håkan Elfving. 

Byggnationerna planeras att påbörjas så snart planprocessen är klar och bygglov har vunnit laga kraft. Skolverksamhet fortsätter i nuvarande lokaler med ambitionen är att flytta in i de nya lokalerna under olika etapper.  

– Nu hoppas vi på ett positivt besked i kommunfullmäktige och att vi så snart som möjligt kan sätta spaden i backen för att påbörja byggnationerna, avslutar Jan Wiklund, ordförande barn- och utbildningsnämnden.  

Fakta

För Djuråskolan föreslås en ny skolbyggnad för elever i årskurs F-6 och en om- och tillbyggnad av den befintlig byggnaden för elever årskurs 7-9, skolgemensam administrationsavdelning, matsal, praktiskestetiska ämneslokaler, gymnastiksal och omklädningsrum. Dessutom föreslås en ombyggnation av vissa delar i kulturskolans lokaler för musikundervisning.  

Bäsnaskolans nuvarande skola och förskola rivs och ersätts av en ny byggnad för förskola med fyra avdelningar och elever i årskurs F-3 samt tillagningskök.  

I Kyrkskolan föreslås åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och vidare projektering för en eventuell om- och tillbyggnad.  

Mer information

Syntolkning: Film som gestaltar den tänkta ny- och ombyggnationen av Djuråsskolan, se Gestaltningsprogram Djuråsskolan