Lotteriformer

Tillståndslotteri §16

Lotterier, som inte täcks av § 17, kan av ideell förening (med vissa undantag) sökas under § 16. Försäljningstiden bör normalt inte omfatta mer än tre månader. Under § 16 kan man bland annat anordna lotterier, som görs tillgängliga genom ett serviceföretag (t ex automatlotterier).

Tillståndsfria lotterier §§ 19 och 20

Under vissa förutsättningar får lotterier anordnas utan tillstånd. Vissa bestämda regler angående lottpris, vinster etc finns dock. § 19 (ideell förening som uppfyller kraven för tillstånd/registrering) om lotteriet bedrivs endast i samband med tillställning eller sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i. § 20 (kan bedrivas i kommersiellt syfte, t ex inom tivolin) om det sker i samband med offentlig nöjestillställning, (t ex marknader) eller offentlig tillställning till förmån för allmängiltigt ändamål (t ex välgörenhetsbasarer och idrottstävlingar) eller allmän sammankomst för framförandet av konstnärligt verk till förmån för allmängiltigt ändamål.

För tillståndsfria lotterier gäller:

 • Lotteriet anordnas i samband med en tillställning eller sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i ett bingospel som sammanslutningen anordnar.
 • Lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet avsedda området. 
 • Värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp. 
 • Värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp.
 • Det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan. 
 • Vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs.
 • Lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om vinstdragningen inte redan har ägt rum. 
 • Vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller bingospelets slut för dagen, om vinstdragningen inte redan har ägt rum före lottförsäljningen.
 • Försäljning av lotter genom påteckning på lottlistor får, trots vad som sägs i första stycket 2, påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum.   

Använd gärna vår ifyllningsbara PDF för informationen. Fyll i, skriv ut och häng upp/lägg fram bladet där lotterna säljas.

Registreringslotteri §17

Ideell förening (med vissa undantag) kan erhålla registreringslotteri, som omfattar ett generellt tillstånd under tre år och för max 20 basbelopp. Inom detta lotteri startas och avslutas olika dellotterier efter godkännande av lotterikontrollanten. Ett dellotteri bör normalt inte pågå mer än tre månader. Lotterier från fasta försäljningsplatser, som görs tillgängliga genom serviceföretag, får ej bedrivas under § 17.


Registreringsblankett §17PDF
Blankett för intyg lotteriföreståndare

OBS! blanketterna kan fyllas i på datorn, skriv sedan ut, underteckna och lämna/posta till Kultur och Fritidsförvaltningen.

Undertecknad ansökan skickas till
Gagnefs kommun
Kultur- och Fritidsförvaltningen
785 80 Gagnef

Följande handlingar skall bifogas (såvida de inte redan finns på fritidskontoret):

 • Stadgar för föreningen Senaste förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse)
 • Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om lotteritillstånd samt uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare.
 • Lotteriföreståndarens underskrift på intyget.