Bra betyg för Gagnefs kommun från invånarna

Gagnefs kommun deltar i år i SCB:s stora medborgarundersökning likt 134 andra kommuner i landet. Nu har Gagnefs invånare sagt sitt och hela 60 procent kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Det är SCB, Statistiska Centralbyrån, som genomförde undersökningen i Gagnefs kommun. Ett slumpmässigt urval av 800 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 49 procent enkäten. Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner blev 41 procent.

Undersökningen, som antingen besvarades digital eller i pappersform, behandlar tre huvudområden: kommunen en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflyttande i Gagnefs kommun och är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Utfallet av helhetsbetyget gällande frågor om kommunen som en plats att bo och leva på, är högre jämfört med genomsnittsresultatet av samtliga kommuner. Resultatet visar också på att invånarna känner sig trygga i kommunen.

Ett annat område invånarna betygssatte ger svar på frågan om: ”Hur ser medborgarna i Gagnefs kommun på kommunens verksamheter?”.  Här ligger kommunen delvis bra och delvis sämre till, i det stora hela är de tillfrågade nöjda.

-Det här visar att detta är ett område vi behöver analysera mer, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jarl. Här har vi helt klart högre ambitioner än vad resultatet visar.

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Gagnefs kommun blev samma som genomsnittsresultatet av de övriga deltagande kommuner.