Granskning av fördjupad översiktsplan över Djurås tätort samt plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge

Älvar som möts

Gagnefs kommun erbjuder allmänheten möjlighet att granska fördjupade översiktsplan (FÖP) över Djurås tätort och plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan) under perioden 2 juni – 7 augusti.

Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan anger den politiska viljeinriktningen och rekommendationer samt mål för hur mark- och vattenområden kan användas, bevaras och utvecklas i framtiden.

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan) är ett tematiskt tillägg till översiktsplan och en del av den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP 2040).

Se Fördjupad översiktsplan över Djurås tätort och Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan) för mer information.