Ny teknik förbättrar livskvaliteten – Läkemedelsautomater införs i Gagnefs Kommun

Två personer inomhus

I en fortsatt strävan efter förbättrad patientsäkerhet och ökad självständighet för medborgarna, står Gagnefs kommun inför införandet av läkemedelsautomater. Detta initiativ, som sker i samarbete med andra Dalakommuner, markerar ett första steg mot en mer digitaliserad vård.

Detta initiativ är resultatet av ett samarbete över kommungränserna i Dalarna, där sakkunniga från deltagande kommuner bidragit med sin expertis i en gemensam upphandling. Gagnefs kommun tar nu ett första steg mot att implementera läkemedelsautomater. Detta är en del av ett bredare initiativ för att öka patientsäkerheten och stärka medborgarnas självständighet i hanteringen av sina läkemedel.

– Införande kommer att ske i en första begränsad fas, vilket är till för att utveckla arbetssätt och rutiner inför ett breddinförande. Innan en omsorgstagare får en läkemedelsautomat ska det göras en individuell bedömning, säger Ulrika Gärdsback, socialchef i Gagnefs kommun.

Dessa automater representerar en ny fas i kommunens arbete med digitalisering och vård. De kommer inte bara att ge vårdtagare en ökad känsla av självständighet, utan även bidra till att avlasta omsorgspersonalen. Genom att automatisera vissa processer, kan personalen fokusera mer på personcentrerad vård.

– Jag ser ett brett införande av automaterna som något väldigt positivt för såväl brukare som medarbete, säger Ulrika Gärdsback.

För vårdtagarna innebär detta en möjlighet att ta ett större ansvar för sin egen hälsa. Med läkemedelsautomaterna kan de hantera sina mediciner säkert och självständigt, vilket är ett viktigt steg mot ökad livskvalitet och välbefinnande.

Med införande av läkemedelsautomater tar Gagnefs kommun ett viktigt första steg mot en mer digitaliserad framtid inom vården. Vi är engagerade i att fortsätta utforska hur digital teknik kan användas för att förbättra våra medborgares liv och ser fram emot det fortsatta arbetet.

En person inomhus

Johan Ingritz, undersköterska i västra hemtjänstdistriktet på väg att leverera den första läkemedelautomaten till en brukare i kommunen.