Rapport – visselblåsarärende om jäv

I juni 2023 aktualiserades ett visselblåsarärende gällande ett möjligt jävsförhållande kring en upphandlad tjänst. Ärendet ledde till en djupare utredning som har genomförts av externa jurister och som nu har lämnat en slutrapport.

Utredarna bedömer att det har uppstått jäv i det aktuella ärendet och ger exempel på överträdelser. I rapporten lämnar utredarna även förslag på åtgärder för att undanröja risker för jäv i framtiden.

– Rapporten är mottagen av kommunens revisorer och är överlämnad till kommunfullmäktiges presidium, säger Rolf Davidsson, tillförordnad kommunchef.