Utbildning ger ökad livskvalitet för personer med demens

Åtta personer inomhus

Vanföreställningar, aggressivitet, depression, oro och sömnstörningar är något som personal och närstående till personer med demens ofta möter någon gång under sjukdomsförloppet. Nu har flera yrkesgrupper vid Högsvedens vård och omsorgsboende genomfört utbildning i beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD)

Beteendemässiga och psykiska symptom kan vara svåra att möta, både för personen med demens men också deras närstående. Någon generell behandlingsmetod finns inte men genom att kartlägga personens omvårdnad, vårdmiljö och läkemedelsanvändning kan den bakomliggande orsaker till symptomet hittas och behandla dessa. Förutom ett gott bemötande och en god omsorg krävs en tydlig struktur i omvårdande och goda kunskaper om demenssjukdomar. Som ett stöd i detta används det nationella BPSD-registret.  

– Det är viktigt för personer med demenssjukdom att vi som ett team har en gemensam arbetsmetod. Det är värdefullt att vi alla arbetar på samma sätt, säger Sofia Karlsson, en av deltagarna vid utbildningen.

– Det här betyder att vår kommunala vård och omsorg blir mer strukturerad gällande att skatta symtom och utforma åtgärder med fokus på personcentrerad vård. Utbildning är ett steg mot att minska lidandet och öka livskvaliteten för de som drabbas av BPSD. Ett exempel på hur vår kommun tar itu med komplexa problem och förbättrar vården för våra medborgare, säger Monika Jansson, demenssjuksköterska i Gagnefs kommun och certifierad utbildare för registret.

Tillsammans kan vi göra skillnad och förbättra livet för dem som behöver vår hjälp mest, avslutar Monika Jansson.