Visselblåsarärende om jäv

Under juni inkom ett visselblåsarärende angående misstankar om jäv i samband med upphandlad leverantör.  

Gagnefs kommun har därför genomfört en juridisk förutredning för att utreda förehavanden i samband med hantering av brister hos upphandlad leverantör. 

I förutredningen påvisas ett närståendeförhållande som kan ha påverkat beslut i en inte oväsentlig utsträckning.  

Kommunen kommer nu att göra en djupare utredning kring hanteringen och förtydliga kommunens riktlinjer och kunskap i hur man ska hantera eventuella etiska dilemman och jäv för tjänstemän och politiker. 

Förutredningen har bestått av granskning av allmänna handlingar så som delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde, reglemente för kommunstyrelsen, instruktion för kommunchef. Vidare har promemoria gällande hantering av avtal med aktuellt företag upprättats samt information inhämtats och sammanställds från mailkorrespondenser och intervjuer med för förutredningen relevanta personer.

Handlingarna kan begäras ut via registrator enligt gängse rutiner.

Kontakt

Registrator
Telefon: 0241-151 00
E-post: registrator@gagnef.se