Åtgärdsförslag för att förbättra vattenkvalitén i Esttjärn

En person utomhus

Nu tas nästa steg för att förbättra vattenkvalitén i Esttjärn i Djurås. För att ta fram förslag på åtgärder anlitas Hushållningssällskapet (HS). Arbetet utförs med statliga bidrag och ska vara klart till sommaren 2024

Esttjärn i Djurås har problem med övergödning, det vill säga höga halter av fosfor, kväve och alger. Kommunen har därför tillsammans med Länsstyrelsen genomfört en utredning. Utredningen har resulterat i konkreta åtgärdsrekommendationer avseende de fosformängder som finns på sjöbotten och som riskerar att frigöras i vattnet, det vill säga den interna belastningen. 

När det gäller det vatten som rinner från omgivande mark, den externa belastningen, så finns idag endast generella åtgärdsrekommendationer. Nästa steg är därför att anpassa dessa rekommendationer utifrån de lokala förutsättningarna.

– Vi har tagit hjälp av rådgivare inom Hushållssällskapet för att få förslag på åtgärder, utöver de lagar och regler som redan följs, för att minska den externa belastningen på Esttjärn, säger Pia Söderström, kommunbiolog i Gagnefs kommun.

– De lokala åtgärdsförslagen ska vara praktiskt genomförbara och möjliga att finansiera samt långsiktigt förvalta, fortsätter Pia Söderström. 

Konkreta och konstruktiva förslag

Dialog med berörda parter, såsom markägare, lantbrukare och djurhållare, är påbörjad och sker genom direktkontakt och platsbesök. Men även andra medborgare erbjuds att lämna förslag. Pia fortsätter.

– Det är viktigt att alla får möjlighet att komma med förslag. Men förslagen måste vara konkreta och konstruktiva för att vi ska kunna arbeta vidare med dem. Förslagen diarieförs och är en allmän handling. De kommer att skickas vidare till vår kontakt på Hushållssällskapet. Det är inte säkert att man får respons på sitt förslag men de kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. 

Åtgärder för att behandla sjösedimenten får vänta. 

– Vi måste först se över och åtgärda fosfortillförseln från omgivande mark innan det blir aktuellt att åtgärda den interna belastningen, avslutar Pia Söderström, kommunbiolog i Gagnefs kommun.

Förslag skickas skriftligen senast 31 december 2023.

För mer information: Esttjärns miljötillstånd