Behov av ny golvbeläggning på fyra förskoleavdelningar i Djurås 

Leksak. Fem runda träbitar ligger på ett golv

Under hösten har kommunen genomfört provtagning och utredning av inomhusluften på förskolan Smaragden i Djurås. Nu behöver golvbeläggning bytas på fyra avdelningar.

Förutom den genomförda utredningen på förskolan Smaragden pågår även provtagning och utredning på avdelningarna Rubinen och Safiren. Provtagning och utredning kommer även att ske på förskolan Kristallen. Samtliga förskolor finns i Djurås.  

För provtagning och utredning har kommunen anlitat extern expertis. Och utredningen från en av de två avdelningarna på förskolan Smaragden är klar.  

– Det som påträffats är en fuktskada på golvlimmet som använts vid golvbeläggningen.  Luftproverna uppmätta i innemiljön visar inga utslag, vilket innebär att de värden som uppmätts påvisar nivåer långt under arbetsmiljöverkets tillåtna värden. Men vi sätter in åtgärder på en gång för att sänka värdet ytterligare, säger Mikael Köpman, fastighetschef i Gagnefs kommun.  

Vanligt förekommande problem 

Problemet som uppdagats på Smaragden är relativt vanligt förekommande i golvbeläggningar med plastmatta som ytskikt från ca 50-tal till tidiga 80-talet. Vilket också påvisas av de första proverna som tagits på förskolorna Rubinen och Safiren som också har liknande golvlim. 

– Fuktskadan på limskiktet verkar inte vara lika omfattande på dessa två förskolorna. Men vi behöver avvakta utredningen som beräknas vara klar i mitten av februari innan vi kan svara på hur stor del av golvbeläggningen som är skadat, säger Mikael Köpman  

Luftrenare i väntan på byte av golvbeläggning 

Kommunen kommer nu att installera luftrenare på de förskolor där det finns misstanke om skador i limskiktet och påbörja planeringen för byte av golvbeläggningen så snart som möjligt efter årsskiftet.  

– Vi förstår att detta kan skapa oro.  Det är tre medarbetare som upplevt hälsoproblem. Symtom som lätt snuva, torr luft, huvudvärk och/eller vissa ögonbesvär i mindre omfattning. I dagsläget har det inte kommit någon indikation på att något barn har upplevt något hälsoproblem säger Johanna Ädel, förskolechef i Gagnefs kommun.  

Nu väntas alltså reparation och nytt golv för flertalet av förskolorna i Djurås. Det innebär att lokaler behöver tömmas och verksamhet flyttas under en period. Till detta kommer förskolan Rubinens lokal att nyttjas då dessa blir lediga efter en planerad stängning från den 8 januari 2024. Planering pågår för när, respektive verksamheten, ska flytta. 

– Det är alltid olyckligt när något sådant här händer. Vi ska göra allt vi kan för att flytt och verksamheten kan bedrivas på bästa sätt. Men hälsa och arbetsmiljö för våra barn och personal går naturligtvis först, avslutar Susanne Mårs Östlund, rektor för förskolorna i Djurås.