Tyck till om kommunens förslag till energi- och klimatplan

Del av en träbro med intill liggande is

Nu har du som medborgare i Gagnefs kommun möjlighet att tycka till om kommunens förslag till energi- och klimatplan. Lämna dina synpunkter senast 28 december 2023.

De globala klimatförändringarna utgör en av de största utmaningarna som världen står inför. Arbetet med att minska klimatpåverkan behöver ske på alla nivåer i samhället, inte minst på lokal nivå.

Gagnef kommun har tagit fram ett förslag till plan för energi och klimat. Planen för energi och klimat är kommunens handlingsplan och strategiska inriktning för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle inom energi- och klimatområdet.

Dokumentet berör både kommun och kommunala bolag, men även för Gagnefs geografiska område som helhet. Alla behöver bidra; kommunen, företag, organisationer och privatpersoner. Planen bidrar till att uppnå de nationella målen inom energi och klimat till år 2030.

– En stor del av utsläppen är kopplade till de val vi gör i vardagen, det handlar om transporter, energianvändning och vår konsumtion. Här kan vi som bor och verkar i Gagnefs kommun göra smarta val och ställa om beteenden i vardagen för att minska utsläppen, säger Petter Börjesson på samhällsbyggnadsavdelningen.

Saknar du någon åtgärd eller något område som du bedömer som viktigt för arbetet med energi- och klimatfrågor i kommunen?

Här hittar du förslag till Energi och klimatplan för Gagnefs kommun

Lämna dina synpunkter senast 28 december 2023

Dina synpunkter skickar du via e-post: registrator@gagnef.se eller brevpost till Gagnefs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 785 80 Gagnef. Märk ditt svar med diarienummer KS 2022:467.