Detaljplan för Stortäppa, Djurås antagen

Ett förslag till detaljplaneändringa för detaljplan, Stortäppa, Djurås har varit föremål för samråd under sommaren 2022. Syfte med planen är att tillskapa ny industrimark för att möjliggöra en större industrietablering.

Inkomna synpunkter samt ändringar av planhandlingarna framgår av samrådsredogörelsen. Kommunen gör bedömningen att samtliga synpunkter som inkom har blivit tillgodosedda.

Planen antogs av kommunstyrelsen 2022-11-22. Protokollet anslogs 2022-11-25.

Laga kraftprövningen räknas tre veckor från det att protokollet anslagits. Den som inte senast under laga kraftprövningen inkommer med erinringar mot detaljplanen förlorar rätten att överpröva den.