Granskning av Planprogram Stora Skogen och centrumutveckling

Träd

Gagnefs kommun erbjuder allmänheten möjlighet att granska Planprogram Stora Skogen och centrumutveckling under perioden 15 januari– 4 mars 2024.

Planprogrammet berör fastigheterna Skogen 3:35, Skogen 11:7, Skogen 29:1 och Djurås 3:15

Planprogram Stora Skogen och centrumutveckling är inte juridiskt bindande utan anger vilka förutsättningar som finns för att utveckla ett område för bostäder samt kommersiell- och samhällsservice. Planprogrammet används som beslutsunderlag för detaljplanen.

Den föreslagna markanvändningen är förenlig med  Fördjupad översiktsplan över Djurås tätort och den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP 2040).