Heltidsresan är påbörjad

Kvinna mäter blodtryck på äldre kvinna

Gagnef kommun har nu startat genomförande av projektet Heltidsresan som innebär att successivt införa att fler arbetar heltid.

Heltidsresan är ett nationellt projekt mellan Sveriges kommun och regioner (SKR) samt fackförbundet kommunal och kommer att innefatta alla medarbetare och tjänster i Gagnefs kommun.

Medarbetares kompetens tas tillvara

– Vi måste klara framtidens kompetensförsörjning och vi har ett stort rekryteringsbehov framöver. Behovet av välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. För att ta tillvara befintlig kompetens bättre och minska rekryteringsbehovet är heltidsorganisation ett sätt. Det ger också en högre kvalitet och bättre kontinuitet för till exempel våra brukare, säger Anna Eklund, tillförordnad chef vid socialförvaltningen.

– Det är också en stor jämställdhetsfråga. Skillnaden i livsinkomst mellan kvinnor och män beror till stor del på kvinnors utbredda deltidsarbete. Heltidsarbete ökar tryggheten och möjligheten till att bli ekonomiskt självförsörjande och en ökad pension, säger Anna

Gagnefs kommun är just nu i uppstarten med projektet och sedan 1 augusti är Frida Grund anställd som projektledare för att driva Heltidsresan. Projektet kommer att pågå under två år.

– Målet med projektet är att fler ska arbeta heltid och att ofrivilligt deltidsarbete ska försvinna. Det innebär att vi behöver organisera verksamheten, förändra vårt sätt att planera och bemanna vår verksamhet som gör det möjligt för heltidspass. Att finna nya lösningar så att verksamheten bedrivas smartare, säger Frida Grund.

– Det handlar om att se vilka uppgifter som kan flyttas från arbetstoppar och i stället utföras på tider då tillgången på personal är bättre. Det kan också innebära att samplanera med andra avdelningar och enheter för att skapa och använda kombinationstjänster. Vi behöver säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid, säger Frida Grund.

Införs inom hela kommunen och alla funktioner

Heltidsresan innebär att kommunen nu arbetar för ett successivt införande av heltidstjänstgöring inom hela kommunen och alla funktioner. För nyrekryteringar är  tjänstgöringsgraden heltid och befintliga medarbetare kommer att erbjudas valmöjlighet mellan att arbeta heltid eller kvarstå på befintlig tjänstgöringsgrad.