Mata inte!

Med våren och sommaren kommer fiskmåsar och trutar. De har en trendens att bli närgångna och skapa en del problem.

Det är framförallt under häckningsperioden då de är högljudda som de stör oss människor. Som allätare är det också vanligt att en del måsfåglar hittar sin föda i sopor och avskräde som vi människor lämnar efter oss. Anlägger de sina bon på tak kan även ansamling av spillning och bomaterial vara störande och orsaka ohygieniska risker. Under häckning kan måsar också vara aggressiva om de känner sig hotade.

För att minskar risken att de skräpar ner, stör eller attackerar människor bör vi alla i tänka på att:

  • Mata inga måsar
  • Släng ingen mat på marken
  • Säkerställ att kompost och sophantering inte drar till sig fåglarna. Stäng locket på sopkärl och soptunnor