Så här jobbar vi med hygienrutiner i kommunen

För att minska smittspridning inom Socialförvaltningens verksamhet har ett antal åtgärder genomförts under de senaste månaden, i takt med nya råd från Folkhälsomyndigheten och Regionens smittskydd.

Basala hygienrutiner är ett begrepp som hela Sverige har blivit bekant med under senare tid. I alla våra verksamheter har det varit ett känt begrepp under lång tid, och en av de viktigaste rutiner som finns inom verksamheten i normala fall. För att tydliggöra och fräscha upp kunskaperna har vi nyligen genomfört utbildningsinsatser där basala hygienrutiner stått i fokus.  

Alla verksamheter har också gjort en riskanalys utifrån pandemin. Enhetschefer och skyddsombud har tillsammans analyserat arbetet för att säkra både arbetsmiljö, patientsäkerhet och minska smittspridningen.

Vår MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) arbetar med att stötta verksamheterna och är vår länk till Regionen och smittskyddsenheten. MAS har tillsammans med hygienombud från verksamheterna, chefer och smittskyddsenheten startat en hygiengrupp för att prioritera frågorna samt ta upp funderingar från verksamheterna direkt med expertisen. Ett forum som vi är tacksamma för att ha tillgång till.

All personal som arbetar sig genom krisen, med förutsättningar och rutiner som förändras från dag till dag, har anpassat sig och klivit in i krisen med stort ansvarstagande och mod!